perception

יוזמות חינוך הוקמה על-ידי אנשי חינוך בכפר הנוער ימין. אורד של ד"ר חיים פרי ובשיתוף אנשי עסקים ועשייה חברתית בארץ ובתפוצות העמותה מבקשת לחדש.

מורשת חינוכית בתקופה של משבר חברתי, ולהשיב את החינוך ואת המחנכים למשבצת של 'בוני מולדת'. לצורך הגשמת מטרה זו יש צורך ביצירת סביבות חינוך שמייצגות דגם מוקטן לחברה ערכית המכוונת לתיקון האדם ולבניית החברה

פועלת להטמעת תפיסת 'דרך כפר' בקהילות החינוך. השונות, במטרה ליצור סביבה חינוכית המכוונת צעירים בסיכון לצמיחה אישית, וחותרת להתפתחותם כאזרחים וכאנשי משפחה מתפקדים התורמים לסביבתם חינוכי פתוח שמטרתו. שכלול תפיסת החינוך ועדכונה יחד עם שותפיה לדרך. לשם כך מפעילה יוזמות חינוך ימין אורד את מכון דרך כפר, ומכינות קדם צבאיות למנהיגות ולמצוינות חברתית.

העמותה שותפה לתוכניות חינוך ומנהיגות עם גופים ורשתות ארציות וכן, פועלת להעתקת אב-הטיפוס של כפר הנוער הישראלי אל מעבר לגבולות המדינה, כדוגמת כפר הנוער אגהוזו שלום Agahozo Shalom הממוקם ברואנדה